Α.Π. 17821/29.05.2019, Απευθείας Ανάθεση για «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.556,60 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΕ 81647, Ε.Υ. Ζ. Γαβριηλίδου)

0

Α.Π. 17821/29.05.2019, Απευθείας Ανάθεση για «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.556,60 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΕ 81647, Ε.Υ. Ζ. Γαβριηλίδου)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Γέφυρα, ΚΕ- 81647», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.556,60 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία