Α.Π. 17237/23-5-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) (K.E. 81821, Ε.Υ. κα Μιχαλοπούλου Μαρία, π/υ €5.161,29 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Α.Π. 17237/23-5-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) (K.E. 81821, Ε.Υ. κα Μιχαλοπούλου Μαρία, π/υ €5.161,29 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια δύο συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.161,29 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία