Α.Π. 17002/22-5-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια επιστημονικού οργάνου (Κ.Ε. 82262, Ε.Υ. κ. Θ. Λιαλιάρης, π/υ €3.146,77 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Α.Π. 17002/22-5-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια επιστημονικού οργάνου (Κ.Ε. 82262, Ε.Υ. κ. Θ. Λιαλιάρης, π/υ €3.146,77 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΚΕ-82262», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικού Οργάνου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.146,77 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία