(Α.Π.: 14944/15-02-2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ, Κ.Ε.- 83185, Ε.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΡΗ

0

(Α.Π.: 14944/15-02-2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ, Κ.Ε.- 83185, Ε.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΡΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 07/03/2024, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): 12/03/2024, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 325304

Αναλυτικά η Διακήρυξη, το ΕΕΕΣ και ο Πίνακας Συμμόρφωσης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία