(Α.Π. 13576/17-04-2019) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ, Κ.Ε.81969, Ε.Υ. ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

0

(Α.Π. 13576/17-04-2019) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ, Κ.Ε.81969, Ε.Υ. ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση έργου σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA (CULTURE DIPOLE)» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ: 81969, Κωδικός MIS: 5010822, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος «INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%)