(Α.Π. 13393/12-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ, π/υ: €7.661,29 πλέον ΦΠΑ, (Ε.Υ.: ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ)

0

(Α.Π. 13393/12-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ, π/υ: €7.661,29 πλέον ΦΠΑ, (Ε.Υ.: ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette. Διαμόρφωση Ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές (MATCHING FUNDS), ΚΕ-81523», που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσίας Γονοτύπησης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.661,29 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία