(Α.Π. 13316/15-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Κ.Ε. 60066, Ε.Υ. κα Ι. Μαρουλάκου, π/υ €1.410,00 πλέον ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 13316/15-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Κ.Ε. 60066, Ε.Υ. κα Ι. Μαρουλάκου, π/υ €1.410,00 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ»» (ΚΕ-60066), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων για το έτος 2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.410,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία