(Α.Π. 13212/11-6-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 9.395,16 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π. 13212/11-6-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 9.395,16 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕ 81336», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 9.395,16 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία