(Α.Π. 12067/31.05.2018) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών (π/υ: €27.710,36 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 1

0

(Α.Π. 12067/31.05.2018) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών (π/υ: €27.710,36 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 1

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση (στη Συνεδρίαση 9/24-05-2018) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως.

 

Σχετικά Αρχεία