(Α.Π. 11643/03-04-2019) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε.Υ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Γ., ΚΕ-81978, Π/Υ:€ 2.419,36 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 11643/03-04-2019) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε.Υ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Γ., ΚΕ-81978, Π/Υ:€ 2.419,36 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση  υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81978» του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (BIO2CARE), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Ανάπτυξη και αγορά προωθητικού υλικού» συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης €2.419.36 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία