(Α.Π. 11138/01-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Κ.Ε. 82204, Ε.Υ. Μ. Μιχαλοπούλου, π/υ €3.325,00 πλέον Φ.Π.Α.)

0

(Α.Π. 11138/01-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Κ.Ε. 82204, Ε.Υ. Μ. Μιχαλοπούλου, π/υ €3.325,00 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ / KA107 2018-2019, ΚΕ-82204», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.325,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνΑνακοίνωσηωση.

Σχετικά Αρχεία