(Α.Π. 11071/01-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε.Υ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΕ:82247/82255, Π/Υ:€ 45.161,29 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 11071/01-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε.Υ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΕ:82247/82255, Π/Υ:€ 45.161,29 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Θέμα: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία