(Α.Π. 10307) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕ-81704, Π/Υ: €19.758,07 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 10307) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΚΕ-81704, Π/Υ: €19.758,07 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού εδαφών ενισχυμένων με ίνες, ΚΕ-81704», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Εδαφομηχανικής», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €19.758,07 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία