Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 08-03-2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών στο έργο με ΚΕ 82008

0

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 08-03-2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών στο έργο με ΚΕ 82008

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 08-03-2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), στο έργο με Κωδικό 82008.

Σχετικά Αρχεία