ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81868

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 81868
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: Farmakis@ee.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ European Space Agency

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία