ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82042 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ ΚΑ. Α. ΔΗΜΟΥΔΗ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82042 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ ΚΑ. Α. ΔΗΜΟΥΔΗ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 13/11/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ(ZenH Balkan)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 82042
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κα ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ,  Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: adimoudi@env.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία