ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΠΡΟΖΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ-82147
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΕΣ, Καθηγητής Τμήμ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: itentes@med.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) – ΕΣΠΑ 2014-2020

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία