ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82114 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Π. ΣΚΕΝΔΡΟ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82114 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Π. ΣΚΕΝΔΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 13/07/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), και (δ) Ορισμός Υπευθύνου για την παρακολούθηση, εκτέλεση και διοίκηση της παρεπόμενης σύμβασης υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 216, του Ν.4412/2016), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ – 82114
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: pskendro@med.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία