ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82170 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82170 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 82170
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κουρκουτάς Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: ikourkou@mbg.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία