Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020


Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020

Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τον Υπουργό με ΑΔΑ: ΩΣ6Λ46ΜΤΛΗ-ΑΨ5 οπότε και μπορείτε να προχωρήσετε:
• Σε εξόφληση δαπάνης που αφορά στο έτος 2020
• Σε τροποποίηση προϋπολογισμών του έτους 2020

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ