Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020

0

Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020

Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τον Υπουργό με ΑΔΑ: ΩΣ6Λ46ΜΤΛΗ-ΑΨ5 οπότε και μπορείτε να προχωρήσετε:
• Σε εξόφληση δαπάνης που αφορά στο έτος 2020
• Σε τροποποίηση προϋπολογισμών του έτους 2020

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ