Στοιχεια Εκδοσης Παραστατικων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στοιχεια Εκδοσης Παραστατικων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 999975749 - ∆.Ο.Υ.: ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 67100 ΞΑΝΘΗ
SPECIAL ACCOUNT FOR REASEARCH FUNDS
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
VAT No: EL 999975749
FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITY CAMPUS
VASSILISIS SOFIAS 12 STREET, XANTHI 67100, GREECE