Ερευνα και Καινοτομια

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνα και καινοτομια

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ηθικής και Δεοντολογίας ερευνών για να δείτε τις αρμόδιότητες της, τη σύνθεσή της κ.α.

Εργαστήρια και παροχή υπηρεσιών

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τον πλήρη κατάλογο των εργαστηρίων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι σχολές του ΔΠΘ.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ηθική και Δεοντολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έντυπα Ηθικής και Δεοντολογίας
ΑΡΧΕΙΟ
Αίτηση Έγκρισης Μελέτης
Βεβαίωση ΕΥ περί μη σύγκρουσης συμφερόντων
Έντυπο Συγκατάθεσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στρατηγική Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έντυπα Στρατηγικής Έρευνας
ΑΡΧΕΙΟ
«Στρατηγική έρευνας στο Δ.Π.Θ.»
«Ευρωπαϊκή χάρτα ερευνητή»

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έντυπα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
ΑΡΧΕΙΟ
«Οδηγός Πολιτικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΔΠΘ»
«Παράρτημα Α - Έντυπο γνωστοποίησης ευρεσιτεχνίας»
«Παράρτημα Β - Έντυπο συμφωνίας εφευρετών»
«Παράρτημα Γ - Πρότυπο συμφωνίας συνδικαιούχων»
«Σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας-κώδικα ορθής πρακτικής για τα πανεπιστήμια»

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ

Πλαίσιο Ίδρυσης Τεχνοβλαστών
Έντυπα Πλαισίου Ίδρυσης Τεχνοβλαστών
ΑΡΧΕΙΟ
«Πλαίσιο Ίδρυσης Τεχνοβλαστών»
«Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνοβλαστών»