Προτυπα συμβασεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε1- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε1Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε1Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε2- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε2Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε2Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΙΔΙΩΤΕΣ Ε3- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε3Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε3Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) - ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε4- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε4Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε4Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) Ε5- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε5Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε5Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) Ε6- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε6Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε6Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Μετά την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, για την αποδοχή της χορηγίας, υπογράφεται η σύμβαση με τον χορηγό. Ο Χορηγός εκδίδει Τιμολόγιο ισόποσο με το κόστος των παρεχόμενων ειδών προς τον ΕΛΚΕ, και αντίστοιχα ο ΕΛΚΕ εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. το οποίο αποστέλλεται στον Χορηγό.