Προτυπα συμβασεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ) Ε5- ΑΙΤΗΜΑ EY
Ε5Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ε5Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ε5Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ) Ε6- ΑΙΤΗΜΑ ΕΥ
Ε6Α- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε6Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ε6Β -ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Μετά την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, για την αποδοχή της χορηγίας, υπογράφεται η σύμβαση με τον χορηγό. Ο Χορηγός εκδίδει Τιμολόγιο ισόποσο με το κόστος των παρεχόμενων ειδών προς τον ΕΛΚΕ, και αντίστοιχα ο ΕΛΚΕ εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. το οποίο αποστέλλεται στον Χορηγό.