Αποφάσεις Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αποφάσεις Ε.Ε.

Τίτλος Έτος Αρχείο
Χάρτα Ερευνητή 2015
Χρονοχρέωση σε έργα 2016
Μετακινήσεις - Οδηγίες για έργα συγχρηματοδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα από Δημόσιους Φορείς 2016
Νέα απόφαση Χρονοχρέωσης απασχολούμενων σε έργα 2017 2017
Ασφαλιστικές Εισφορές 2017
Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων - συμμετοχή σε συνέδρια (01-01-2018/έναρξη ισχύος) 2017
Απευθείας Αναθέσεις 2017
Χρηματοδότηση συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων 2018
Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου 2018
Μετακινήσεις στο πλαίσιο ΠΜΣ 2018
Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ 2020 - Νέο 2020
Αμοιβές διπλωματικών εργασιών κ.α. σε Πρόγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) 2020
Απόφαση Υπολογισμού Μισθών και ωρομισθίων Απασχολούμενων - Νέο 2020
Απόφαση για Υποτροφίες στο ΔΠΘ Νέο 2020
Ακύρωση μετακινήσεων λόγω COVid-19 Νέο 2020
Ανάρτηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Πρακτικών Αξιολόγησης Υποψηφίων Νέο 2020
Διαδικασία για υποτροφίες Αριστείας στο πλαίσιο ΠΜΣ Νέο 2020