Παγιες Αποφασεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Παγιες αποφασεις

2658/14-02-2018
Τίτλος ΑΠ Αρχείο
Νέα απόφαση Χρονοχρέωσης απασχολούμενων σε έργα 2017 12009/30-05-2017
Ασφαλιστικές Εισφορές 3442/21-02-2017
Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων - συμμετοχή σε συνέδρια(01-01-2018/έναρξη ισχύος) 30481/22-12-2017
Χρονοχρέωση σε έργα 17286/22-07-2016
Χάρτα Ερευνητή 25735/21-09-2015
Μετακινήσεις - Οδηγίες για έργα συγχρηματοδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα από Δημόσιους Φορείς -
Απευθείας Αναθέσεις -
Χρηματοδότηση συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων 2654/14-02-2018
Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου td]