Οδηγος Προμηθειων εργων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οδηγος Προμηθειων

 • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την ομαλή εκτέλεση των έργων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί, σύμφωνα με:

  1. την Κ.Υ.Α. 679/22.8.96 (ΦΕΚ 826 Β'), όπως ισχύει.
  2. τους όρους της σύμβασης ανάθεσης και εκτέλεσης του κάθε Προγράμματος
  3. τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, και
  4. τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την προμήθεια ειδών ή / και υπηρεσιών εξαρτάται από την συνολική προϋπολογισθείσα αμοιβή (δαπάνη), που θα καταβληθεί και θα αναγράφεται στη σύμβασης προμήθειας που θα προκύψει. Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη προμήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα (τμηματική κατακύρωση), λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Τα όρια για τις προμήθειες ειδών / ή και υπηρεσιών που τίθενται, με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι τα ακόλουθα:

  1. Προμήθειες ειδών ή/ και υπηρεσιών έως 5.869,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) κάθε μία γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά (βλ. ΚΥΑ 679/96, άρθρο 7, παρ. 4Γ, εδάφιο β).
  2. Προμήθειες ειδών ή / και υπηρεσιών από 5.869,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) μέχρι 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) κάθε μία γίνονται με πρόχειρο διαγωνισμό .
   • Επισημαίνεται ότι: (α) Ο Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή, με υποβολή τριών (3) τουλάχιστον έγγραφων προσφορών σύμφωνα με την Πάγια Απόφασγ 1540/30.03.2010. Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στην περίπτωση αυτή δεν απαιτεί και (β) η προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού αναρτάται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εγγραφής σχετικής ενημέρωσης της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
  3. Προμήθειες ειδών ή / και υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέχρι 130.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κάθε μία γίνονται με ανοικτό διαγωνισμό
  4. Προμήθειες ειδών ή/ και υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 130.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κάθε μία γίνονται με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.

  Το κατώτατο όριο για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού επανεξετάζετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και δύναται να αναθεωρηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ.2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

  Επισημαίνεται ότι: οι ανώτατες τιμές των περιπτώσεων προμήθειας (1), (2),(3) και (4) υπολογίζονται για όλη την διάρκεια σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από κρατικούς-ευρωπαϊκούς πόρους ή είναι αμιγώς χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα υπόλοιπα έργα οι προμήθειες πραγματοποιούνται ετησίως (βλ. Πάγια απόφαση με Α.Π.4708/11.11.2008).

  Πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων / οδηγιών διέπει τις διαδικασίες των δημοσίων διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών, από τις οποίες οι κυριότερες είναι:

  • Η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30/04/2004) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ»
  • Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30/04/2004)
  • Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

  Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες που γίνονται στο πλαίσιο των έργων, που χρηματοδοτούνται από κρατικούς – ευρωπαϊκούς πόρους, ανεξαρτήτως από το είδος του διαγωνισμού (πρόχειρος, ανοιχτός ή διεθνής).

  Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω διαδικασίες προμηθειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός (Αναθέτουσα Αρχή), η Επιτροπή Ερευνών ή / και το Ειδικό Επταμελές Όργανο αυτής είναι η μοναδική Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και έγκριση της διαδικασίας που ακολουθείται (βλ. άρθρο 3 της ΚΥΑ/679/22.08.1996).

 • Κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, πρέπει να αναγνωρίζονται οι κατηγορίες δαπανών που οδηγούν στη διενέργεια διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

  Σημαντικά στοιχεία για την αναγνώριση των κατηγοριών δαπανών που πρέπει να εκτελεστούν μέσω διαγωνισμών είναι τα εξής:

  1. Θα πρέπει να είναι εφικτός ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των προς προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών. Δηλαδή, είναι αναγκαίο ο διαγωνισμός να αφορά συγκεκριμένη μετρήσιμη ποσότητα, ενώ η ποιότητα (τεχνικές προδιαγραφές) των ειδών πρέπει να έχει προσδιοριστεί επαρκώς και αναλυτικά, έτσι ώστε να είναι:
   1. εφικτός ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού της προμήθειας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού καθώς επίσης και οποιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές
   2. δυνατή η κατάρτιση των προσφορών εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, και
   3. εφικτή η αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)
  2. Κάθε κατηγορία δαπάνης, ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της οποίας ξεπερνά το ύψος των 5.869,00 € , πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλέψεων της ΚΥΑ 679/96 και της λοιπής ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

  Επισημαίνεται ότι το άθροισμα της αξίας των τμημάτων ενός έργου προσδιορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.*

  * Έγγραφο 16079/2-4-2004 της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ

 • Τα βήματα υλοποίησης μιας προμήθειας με τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

  Βήμα Ενέργεια / Συντονισμός
  1.Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής καθώς και σχεδίου σύμβασης) Επιστημονικός Υπεύθυνος
  2.Αίτηση Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπών (ΕΔΔΑΠ και Παραλαβής) Επιστημονικός Υπεύθυνος
  3.Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού, μελών των Επιτροπών με κλήρωση Ν.4024/2011 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (με εξουσιοδότηση) και Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  4.Αίτημα για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού από την αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης**. Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  5.Δράσεις δημοσιοποίησης διαγωνισμού Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  6.Διενέργεια διαγωνισμού ΕΔΔΑΠ, Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού και Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών
  7.Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών ΕΔΔΑΠ
  8.Υποβολή Εισήγησης της ΕΔΔΑΠ στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών ΕΔΔΑΠ
  9.Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών
  10.Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  11.Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  12.Πιστοποίηση (ποσοτική και ποιοτική) και Παραλαβή της προμήθειας Επιτροπή Παραλαβής
  13.Πρωτόκολλο - Πρακτικό Παραλαβής Επιτροπή Παραλαβής
  14.Κατάθεση Εντολής Πληρωμής Επιστημονικός Υπεύθυνος
  15.Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης – Προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολή Καλής Λειτουργίας Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού
  16.Επιστροφή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Επιστημονικός Υπεύθυνος

  Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραπάνω βημάτων.

  Η Επιτροπή Ενστάσεων, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 2β του Π.Δ. 118/2007 συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τα έργα που διαχειρίζεται Ο Ειδικός Λογαριασμός.

  Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο (πλην των οικονομικών εφημερίδων που είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας), σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και την απόφαση με Α.Π.: 127/12-1-2012 που ελήφθη στη συνεδρίαση 299/15-12-2011 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών, βαρύνουν τον ανάδοχο.

 • Με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου συντάσσεται Διακήρυξη του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα διακήρυξης που διατίθεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού και σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2 του Π.Δ. 118/2007 Επισημαίνεται ότι, οι όροι της Διακήρυξης ενός διαγωνισμού κατισχύουν σε σχέση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξή της.

  3.1.1 Κατάρτιση του Καταλόγου Ειδών.

  Η διακήρυξη περιλαμβάνει τον κατάλογο των υπό προμήθεια ειδών/ υπηρεσιών του έργου και περιγράφει αναλυτικά το αντικείμενο του διαγωνισμού.

  Ενδεικτικά, για κάθε είδος/ υπηρεσία, συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

  1. Α/Α Είδους: Αύξουσα αρίθμηση των ειδών της προμήθειας (1, 2, 3, ….), έτσι ώστε να είναι εύκολη η αναφορά στα είδη του διαγωνισμού.
  2. Ομάδα: Η έννοια της ομάδας αξιοποιείται προκειμένου να επιτρέψει τη διενέργεια διαγωνισμών με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης. Εάν δεν έχει οριστεί καμία ομάδα, και δεν επισημαίνεται η δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, τότε κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οριστούν δύο (2) ή περισσότερες ομάδες, τότε κάθε είδος εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα από αυτές.
  3. Περιγραφή Είδους: Περιγράφεται αναλυτικά το υπό προμήθεια είδος.
  4. Μονάδα Μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης του είδους (π.χ. αριθμός, κιλά, λίτρα, μέτρα, συσκευασία των 5 λίτρων, κλπ). Η μονάδα μέτρησης προσδιορίζει το πεδίο της ποσότητας και της τιμής μονάδας που ακολουθεί.
  5. Ποσότητα: Η αιτούμενη ποσότητα του είδους, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προσδιορίστηκε προηγουμένως.
  6. Τιμή Μονάδας: Η τιμή για ποσότητα μιας μονάδας μέτρησης του είδους, όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως.
  7. Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Κόστος: (Ποσότητα) x (Τιμή Μονάδας).
  8. Χώρος Εγκατάστασης: Προσδιορισμός του χώρου στον οποίο θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί το προς προμήθεια είδος.
 • Στη συνέχεια συμπληρώνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, δηλαδή οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σημειώνεται ότι, δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.

  Τα στοιχεία που συμπληρώνονται για κάθε είδος του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Ομάδα: Ο κωδικός της ομάδας στην οποία ανήκει το είδος.
  • Α/Α Είδους: Ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται όταν δεν υπάρχουν είδη που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε είδος έχει τις δικές του τεχνικές προδιαγραφές.
  • Κατάλογος Κριτηρίων: Στη συνέχεια συμπληρώνεται ο κατάλογος κριτηρίων του είδους ή της ομάδας, ο οποίος περιλαμβάνει:
   • Α/Α Κριτηρίου: Αύξουσα αρίθμηση των κριτηρίων.
   • Περιγραφή Κριτηρίου: Περιγραφή του κριτηρίου.
   • Ελάχιστη Απαίτηση: Ελάχιστη απαίτηση για την ικανοποίηση του κριτηρίου.

  Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται αναλυτικά για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που συμπεριλαμβάνεται στο διαγωνισμό, σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 20 του Π.Δ. 118/2007.

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να ορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του. Στην περίπτωση που τεθούν τέτοιου είδους προϋποθέσεις, πρέπει ταυτόχρονα να καθοριστούν ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα, για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 8α και 9 του ΠΔ 118/2007.

 • Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο καταρτίζεται σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με τον προμηθευτεί και επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Η σύμβαση για κάθε προμήθεια (ειδών ή υπηρεσιών) μπορεί να αφορά επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία πρέπει να εξειδικεύονται στους όρους της σύμβασης. Το κείμενο της τελικής σύμβασης που θα υπογραφτεί (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού) με τον προμηθευτεί δεν μπορεί να παρουσιάζει καμία απόκλιση από αυτό που συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη (άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007) . Ως εκ τούτου θέλει ιδιαίτερη προσοχή η κατάρτιση του σχεδίου.

  Επισημαίνεται ότι οι απαράβατοι όροι της διακήρυξης, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (ποινή αποκλεισμού προμηθευτή) πρέπει να προσδιορίζονται ακριβώς από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στη διακήρυξη. Επιπλέον ειδικοί όροι (εφόσον υπάρχουν) πρέπει επίσης να προσδιορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στη διακήρυξη. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και την κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των προσφορών.

 • Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κατατίθεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού αίτημα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). Η συγκρότηση της επιτροπής και ορισμός των μελών της διενεργείται με κλήρωση (Ν.4024/2011 – άρθρο 26). Η ΕΔΔΑΠ συγκροτείται από τρία (3) μέλη, για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και πέντε (5) μέλη για τη διενέργεια ανοιχτού / διεθνή διαγωνισμού. Η πλειοψηφία των μελών της ΕΔΔΑΠ (ο Πρόεδρος και ένα μέλος ή ο Πρόεδρος και δύο μέλη, αντίστοιχα) δεν πρέπει να συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός. Η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών καθώς και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

 • Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κατατίθεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού αίτημα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Η συγκρότηση της επιτροπής και ορισμός των μελών της διενεργείται με κλήρωση (Ν.4024/2011 – άρθρο 26). Η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτείται από τρία (3) μέλη για όλες τις κατηγορίες διαγωνισμών, διαφορετικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

  Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του αντίστοιχου Τμήματος που ανήκει το ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα μέλη ενός Τμήματος τότε συμμετέχουν από συγγενή Τμήματα. Σημειώνεται ότι από αυτές τις επιτροπές εξαιρούνται τα μέλη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ, οι Υπάλληλοι της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΠΘ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.

 • Όταν πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων TED. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία στο προκαθορισμένο έντυπο.

 • Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού η Αίτηση Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού.

  Επίσης, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο συνημμένα υποβάλλονται (όταν απαιτούνται) τα εξής:

  1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
  2. Σχέδιο Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο (απαραίτητα συμπεριλαμβάνεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού)
  3. Το σχέδιο της περιληπτικής Διακήρυξης του Διαγωνισμού
  4. Το αίτημα έγκρισης επιτροπών Διαγωνισμού.
  5. Το έντυπο Προκήρυξης Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού.

 • Όλα τα παραπάνω στοιχεία, με μέριμνα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, εξετάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και εγκρίνεται η διενέργεια του Διαγωνισμού με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών 300/21-12-2011, Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της ΕΕ/ΔΠΘ ). Ο ορισμός της ΕΔΔΑΠ, καθώς και της Επιτροπής Παραλαβής εγκρίνονται με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών 301/16-02-2012, Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της ΕΕ/ΔΠΘ).

 • Μετά την έγκριση διενέργειας του Διαγωνισμού και τον ορισμό της ΕΔΔΑΠ και της Επιτροπής Παραλαβής, με μέριμνα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, υποβάλλεται αίτημα έγκρισης της διενέργειας του Διαγωνισμού προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος που εντάσσεται το έργο (όταν αυτό απαιτείται από την απόφαση ένταξης ή ανάθεσης του έργου).

 • Με την προϋπόθεση της έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος που εντάσσεται το έργο (όταν αυτό απαιτείται από την απόφαση ένταξης ή ανάθεσης του έργου), με μέριμνα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, πραγματοποιούνται οι νομικά απαιτούμενες δράσεις δημοσιοποίησης του διαγωνισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την αποστολή της περίληψης της διακήρυξης προς τις Εφημερίδες (τρεις ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων δύο οικονομικές ευρείας κυκλοφορίας και μία τοπική), Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μόνο για διεθνείς διαγωνισμούς), Επιμελητήρια και οπουδήποτε αλλού απαιτείται.
  • Την ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών.
  • Ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης ή της προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια.

  Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού προς τους υποψηφίους αναδόχους του διαγωνισμού (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

  Η διαδικασία παραλαβής των διακηρύξεων από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αναλυτικών στοιχείων τους, έτσι ώστε σε περίπτωση διόρθωσης κάποιων από τους όρους της διακήρυξης, πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της νέας διορθωμένης διακήρυξης σε όλους τους προμηθευτές που την έχουν παραλάβει στην αρχική της μορφή. Επίσης, σε περίπτωση ελεγκτικών διαδικασιών, θα υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης των υποψηφίων αναδόχων που έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, ανεξαρτήτως εάν τελικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ή όχι.

 • Η ΕΔΔΑΠ είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια, δηλαδή από την αποσφράγιση των προσφορών και μέχρι την υποβολή εισήγησης για το αποτέλεσμα προς την Επιτροπή Ερευνών. Η πρώτη συνεδρίαση της ΕΔΔΑΠ γίνεται κατά την ημέρα, ημερομηνία, ώρα και τόπο που έχει καθοριστεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η ΕΔΔΑΠ υποβάλει αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών για έγκριση αυτών, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 • Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται για την αξιολόγηση των προσφορών (αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), διατυπώνεται η πρόταση πρόταση – εισήγηση της ΕΔΔΑΠ. Παράλληλα, συντάσσεται το αναλυτικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών.

  Το αναλυτικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία που θα αφορούν την πρόταση - εισήγηση κατακύρωσης των ειδών σε προμηθευτές, ειδικά για τις περιπτώσεις της τμηματικής κατακύρωσης

  Σε κάθε περίπτωση, το αναλυτικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ορθή ολοκλήρωση όλων των σταδίων που ακολουθήθηκαν. Επίσης, στο πρακτικό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  1. Για τις ομάδες του διαγωνισμού που κατακυρώνονται , καταγράφονται τα εξής στοιχεία:
   • Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ ΕΙΔΟΣ που έχει κατακυρωθεί σε συγκεκριμένο ανάδοχο, καταγράφονται τα στοιχεία των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, δηλαδή καταγράφονται τα εξής: ΑΑ ΤΥΠΟΥ, Α/Α ΕΙΔΟΥΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.
   • Τέλος, για κάθε ομάδα/ είδος που έχει κατακυρωθεί καταγράφεται ο Ανάδοχος , καθώς και η προσφερόμενη τιμή που έχει καταθέσει για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα.
  2. Για κάθε ομάδα/ είδος που δεν έχει κατακυρωθεί , είτε γιατί δεν υπήρξε καμιά προσφορά, είτε γιατί οι προσφορές που υπήρξαν δεν ήταν σύμφωνες με τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους (προϋπολογισμός), η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταγράφει τα συμπεράσματά της.

  Επισημαίνεται ότι όλες οι σελίδες του πρακτικού μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΔΑΠ, ενώ στην τελευταία σελίδα τίθενται οι υπογραφές του Προέδρου και των μελών της ΕΔΔΑΠ.

  Τέλος, το Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης υποβάλλεται εγγράφως από τον Πρόεδρο της ΕΔΔΑΠ στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

 • Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, γίνεται η υποβολή της εισήγησης - πρότασης της ΕΔΔΑΠ για το αποτέλεσμα της διενέργειας του διαγωνισμού προς το Ειδικό Επταμελούς Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού.

 • Αυτή πραγματοποιείται σε συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (ή/και σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών), η οποία ως Αναθέτουσα Αρχή έχει την εκ του νόμου αρμοδιότητα.

 • Εφόσον, με την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνει την εισήγηση της ΕΔΔΑΠ για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τότε, για την περίπτωση κατακύρωσης, συντάσσεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού η σχετική απόφαση και προχωρά η διαδικασία με την:

  1. Αποστολή του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος συνοδευόμενο από αίτημα για την έγκρισή του (όταν αυτό απαιτείται).
  2. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ακολουθούνται τα εξής βήματα:
   1. Ενημέρωση του Αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων προμηθευτών για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
   2. Επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στους λοιπούς συμμετέχοντες προμηθευτές (εκτός του Αναδόχου).

  Στην περίπτωση μη κατακύρωσης, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανάλογες διατάξεις του ΠΔ 118/2007, εκτός αν διαφορετικά προβλέπονται στη διακήρυξη (π.χ. διαδικασίες διαπραγμάτευσης).

 • Με ευθύνη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού συμπληρώνεται το κείμενο της σύμβασης με τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή και υπογράφεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και παραλαμβάνεται η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.

  Οι φορείς, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αποστέλλουν στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για την σύμβαση αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε.(αφορά μόνο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό)

 • Στο στάδιο αυτό γίνεται η παραλαβή των ειδών της σύμβασης από τον ανάδοχο (ή τους αναδόχους) του διαγωνισμού. Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Ο ανάδοχος παραδίδει το είδος που προβλέπεται από τη σύμβαση στην Επιτροπή Παραλαβής και στον προβλεπόμενο χώρο εγκατάστασης .
  2. Η Επιτροπή Παραλαβής φροντίζει για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των παραστατικών στοιχείων που τα συνοδεύουν. Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή τη διαδικασία ότι η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης.
  3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ότι τα ποσοτικά ή τα ποιοτικά στοιχεία των ειδών που του παραδίδει ο ανάδοχος δεν συμφωνούν με τα οριζόμενα στο διαγωνισμό, πρέπει να μην παραλάβει τα είδη από τον ανάδοχο, αλλά να τα επιστρέψει ως μη συμβατά με τους όρους της σύμβασης.

  Σε περίπτωση που τα είδη έχουν τα προβλεπόμενα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, τότε ενεργοποιείται το επόμενο βήμα που αφορά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου-πρακτικού παραλαβής των ειδών.

 • Στο προηγούμενο στάδιο η Επιτροπή Παραλαβής έχει παραλάβει τα είδη από τον ανάδοχο, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο ή τιμολόγιο-δελτίο αποστολής). Στο παρόν βήμα γίνεται η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής , το οποίο αποστέλλεται εγγράφως στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

  Το Πρωτόκολλο Παραλαβής χρησιμοποιείται για την παραλαβή των ειδών που προβλέπονται σε μια Σύμβαση Προμήθειας, όπως αυτή συντάχθηκε σε προηγούμενο βήμα. Αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των εντολών πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου.

  Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής είναι τα ακόλουθα:

  1. Γενικά Στοιχεία: Περιλαμβάνονται τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία προκύπτουν από προηγούμενα βήματα .
  2. Στοιχεία Παραστατικών Στοιχείων: Τα στοιχεία που αφορούν τα επισυναπτόμενα παραστατικά. Ο σχετικός πίνακας χρησιμοποιείται προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία των παραστατικών, δεδομένου ότι ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν περισσότερα από ένα παραστατικά για την ίδια σύμβαση. Το συνολικό ποσό των παραστατικών καταγράφεται και ελέγχεται σε σχέση με την αξία της σύμβασης.
  3. Πίνακας Παραλαβής Ειδών: Περιλαμβάνει τα στοιχεία που συσχετίζουν τα παραστατικά στοιχεία με τις συμβατικές δεσμεύσεις του αναδόχου (όπως αυτές έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια σύνταξης της σύμβασης) με τα στοιχεία της υλοποίησης τα οποία συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της παραλαβής των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής.
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντάσσει τη σχετική εντολή πληρωμής, που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο βήμα, και μαζί με το Πρωτόκολλο – Πρακτικό Παραλαβής τα καταθέτει στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του Αναδόχου Προμηθευτή.

 • Στο βήμα αυτό γίνεται, με ευθύνη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έχει παραδώσει τα είδη, τα οποία έχουν τα προβλεπόμενα - από το σχετικό διαγωνισμό και την αντίστοιχη σύμβαση - ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προσκομίζεται η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και παραδίδεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται με μέριμνα και ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου, εφόσον δεν συντρέχουν πια οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.

 • Οι πρόχειροι διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Π.Δ.118/2007) και ακολουθούνται επιμέρους βήματα υλοποίησης που περιγράφονται παραπάνω για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς

  Εγγύηση συμμετοχής στους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν απαιτείται. Η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού για 10 τουλάχιστον ημέρες και 15 ημέρες στην περίπτωση που τα έργα χρηματοδοτούνται από το 4ΚΠΣ. Με την υποβολή της εισήγησης - πρότασης της Ε.Δ.Δ.Α.Π. προς το Ειδικό Επταμελούς Όργανο της Επιτροπής Ερευνών επισυνάπτεται συμπληρωμένο σχέδιο σύμβασης.

  Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση του πρόχειρου διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού απαιτείται και σε έργα, που δεν χρηματοδοτούνται από κρατικούς ή/ και ευρωπαϊκούς πόρους και πραγματοποιείται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού κατόπιν συνεννοήσεως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

  Έκδοση 4 - 15.07.2011