Νομικο Πλαισιο Λειτουργιας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ καθορίζεται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΥΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826, τ. Β’), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’) και το άρθρο 377 παρ. 1, περ.81 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'). Επιπρόσθετα, στηρίζεται στους Ν. 4009/2011 και 4310/2014 και συμπληρώνεται, από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/629/16.10.2008 απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 416/2009, τεύχος Β’, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδάφιο α’ του Νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152, τ. Α’) και όπως ο οδηγός χρηματοδότησης και διαχείρισης τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ1844/2010, ΦΕΚ 1783/2011, ΦΕΚ594/2012 και ΦΕΚ3427/2013. Επίσης το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ καθορίζεται από το νέο Νόμο 4485/2017 - ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια, συνίσταται - κατά χρονολογική σειρά - από τα παρακάτω:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ
Προεδρικό Διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι. της χώρας»
|
Νόμος 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»
Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Χώρας»
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-08-96 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88»
|
Νόμος 3027/2002, άρθρο 3, παράγραφος 2 «Σύνταξη Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού»
Φ.Ε.Κ. 416/9-3-2009 «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ.»
Νόμος 3794/4-9-2009/Φ.Ε.Κ. 156, άρθρο 36 Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 826 Β΄)»
Απόφαση της Συγκλήτου 4763/23-2-2010 «Τροποποίηση άρθρου 5.1 του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ./Δ.Π.Θ.»
-
Νόμος 3848/19-5-2010/Φ.Ε.Κ. 71, άρθρα 36 και 37, παράγραφος 6 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.».
Νόμος 4485/2017 - ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».