Διακηρύξεις/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις Διαδικασιών Προμηθειών

0 comment

Α.Π. 24426/17-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ», ΚΕ-60060» ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 24096/16-07-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη επί της Διαθλαστικής Χειρουργικής» ΚΕ: 80340 με φορέα χρηματοδ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 23827/12-07-2019) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ…

Στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με α.π. Διακήρυξης 19048/06-06-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069237) «Προμήθεια ειδών συστ..

Read More
0 comment

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

Α.Π. 23216/09-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ..

Read More
0 comment

Α.Π. 22990/05-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου « Λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 60068», π..

Read More