ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΟΔΥ

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Ερεύνης» σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του (Ν. 4957/20-07-2022, ΦΕΚ A' 141/21-07-2022).
Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230 και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτή νομική και οικονομική οντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νομική προσωπικότητα, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι διακριτή από τα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ στο οποίο λειτουργεί.
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.
γ. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ, η οποία είναι η αρμόδια διοικητική δομή με αποστολή τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. καθώς και την οικονομική διαχείριση των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
δ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της και έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως εξειδικεύονται στον Ν. 4957/2022, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Οργανισμό και όσες τυχόν μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 233 του Ν. 4957/2022. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν δύναται να ανατίθενται στον Π.Ο.Υ. του Α.Ε.Ι.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της. Εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει αριθμό Σχολών ίσο ή μικρότερο των τριών (3), στην Επιτροπή Ερευνών συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετικά Τμήματα. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.
Κατευθυνσεις

Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Λογιστικη και Διαχειριστικη παρακολουθηση

Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

Εκτελεση αποφασεων Ε.Ε.

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

Γραμματειακη Υποστηριξη

Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της

Οργανωτικη δομη και λειτουργια

  • Γεώργιος Μπρούφας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Ιφιγένεια Κάγκαλου Καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών
  • Φίλιππος Φαρμάκης Αναπλ. Καθηγητής ΗΜ & ΜΥ
  • Δημήτριος Πολυχρονόπουλος Καθηγητής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Γεώργιος Συλαίος Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Δημήτριος Κουλουριώτης Καθηγητής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Μιχαήλ Χρυσομάλλης Καθηγητής Νομικής
  • Ελένη Δούδα Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ
  • Ελευθέριος Σπυρομήτρος Αναπλ. Καθηγητής ΔΟΣΑ
  • Ευθύμιος Λαμπρίδης Αναπλ.Καθηγητής Ιστορίας και Εθνολογίας
  • Γεώργιος Τσομής Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας
  • Ηλίας Πετρόπουλος Καθηγητής ΓΦ&ΠΠΧ
  • Σωτήριος Σέρμπος Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας
  • Ελένη Καλδούδη Καθηγήτρια Ιατρικής
  • Άγγελος Μάρκος Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ
  • Γεώργιος Μαυρομμάτης Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΕΠΗ
  • Μαρία Γρηγορίου Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
  • Ελένη Ζαφειρίου Αναπλ. Καθηγήτρια Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Σπυρίδων Γαλατσίδας Αναπλ. Καθηγητής Δασολογίας και Δ.Π.Φ.Π.
  • Αλέξης Ιωαννίδης Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
  • Χρήστος Ακράτος Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών
  • Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής ΗΜ & ΜΥ
  • Μαρία – Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου Επικ. Καθηγήτρια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Σταμάτης Ζώρας Αναπλ. Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Γεώργιος Γκαϊντατζής Καθηγητής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Τσαντίνης Σπυρίδων Αναπλ. Καθηγητής Νομικής
  • Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ
  • Θεόδωρος Κουτρούκης Αναπλ. Καθηγητής ΔΟΣΑ
  • Παληκίδης Άγγελος Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας και Εθνολογίας
  • Γρηγόριος Παπαγιάννης Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας
  • Μαρία Δημάση Καθηγήτρια ΓΦ&ΠΠΧ
  • Χαράλαμπος Τσαϊρίδης Επίκ. Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας
  • Ευάγγελος Μανωλόπουλος Καθηγητής Ιατρικής
  • Αθανάσιος Καραφύλλης Καθηγητής ΠΤΔΕ
  • Αλέξανδρος Θεοδωρίδης Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΕΠΗ
  • Ιωάννης Κουρκουτάς Αναπλ. Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
  • Μαρία Παππά Επίκ. Καθηγήτρια Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Απόστολος Κυριαζόπουλος Αναπλ Καθηγητής Δασολογίας και Δ.Π.Φ.Π.
  • Νικόλαος Κουλούρης Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
  • Μπρούφας Γεώργιος Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Ιφιγένεια Κάγκαλου Καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών
  • Φίλιππος Φαρμάκης Αναπλ. Καθηγητής ΗΜ & ΜΥ
  • Ελένη Δούδα Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ
  • Ελευθέριος Σπυρομήτρος Αναπλ. Καθηγητής ΔΟΣΑ
  • Ελένη Καλδούδη Καθηγήτρια Ιατρικής
  • Σπυρίδων Γαλατσίδας Καθηγητής Δασολογίας και Δ.Π.Φ.Π.
  • Κωνσταντίνος Δικαίος Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
  • Απόστολος Πανταζής Επικ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης