ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΟΔΥ

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Ερεύνης» σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του (Ν. 4485/4-8-2017, ΦΕΚ 114, αρ. 50).
Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΑΕΙ.

Οργανωτικη δομη και λειτουργια

Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ.
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης(ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο.

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης(ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.
Κατευθυνσεις

Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Λογιστικη και Διαχειριστικη παρακολουθηση

Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

Εκτελεση αποφασεων Ε.Ε.

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

Γραμματειακη Υποστηριξη

Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της

Η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ, με απόφαση Πρύτανη (ΑΠ: ΔΠΘ/ΠΡ/23273/1835 - 21/12/2017), είναι:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών : Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, Αντιπρύτανης ΔΠΘ

 • Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ : κα. Λαμπράκη Χριστίνα

 • κ. Ιωάννης Πρατικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κα Μαρία Βεργέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 • κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.
 • κα Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κα Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κ. Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
 • κα Ιφιγένεια Κάγκαλου, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Γεώργιος Μπρούφας, Αναπληρωτής, εκπρόσωπος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.
 • κα Μαρία Δημάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κα Μαρία Κόφφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • κ. Ευάγγελος Βουδριάς, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Στέφανος Κατσαβούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Γρηγόριος Τρυψιάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • κ. Αλκιβιάδης Πρέπης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής .
 • κα Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • κ. Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
 • κα Δήμητρα Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 • κ. Ηλίας Κοσματόπουλος, Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κα Αγγελική Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 • κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.
 • κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κα Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κ. Ελευθέριος Σπυρομήτρος, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
 • κα Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Ιωάννης Τοκατλίδης, Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.
 • κ. Ηλίας Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • κ. Ιωάννης Κουρκουτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Θεόκλητος Καρακατσάνης, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Νικόλαος Παπάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • κ. Νικόλαος Λιανός, Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.
 • κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής .
 • κ. Παναγιώτης Αντωνίου, Καθηγητής, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • κα Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
 • κα Αναστασία Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 • Μαρία Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Πρόεδρος
 • Ιφιγένεια Κάγκαλου Καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών Τακτικό
 • Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Αντιπρόεδρος
 • Ελένη Δούδα Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Τακτικό
 • Θεόφιλος Παπαδημητρίου Αναπλ. Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Τακτικό
 • Καλδούδη Ελένη Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Τακτικό
 • Γεώργιος Μπρούφας Αναπλ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Τακτικό

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ

 • 6062010
 • 7332011
 • 7782012
 • 7762013
 • 7562014
 • 9732015
 • 9652016
 • 9192017