ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΟΔΥ

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Ερεύνης» σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του (Ν. 4485/4-8-2017, ΦΕΚ 114, αρ. 50).
Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΑΕΙ.

Οργανωτικη δομη και λειτουργια

Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ.
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης(ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο.

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης(ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.
Κατευθυνσεις

Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Λογιστικη και Διαχειριστικη παρακολουθηση

Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

Εκτελεση αποφασεων Ε.Ε.

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

Γραμματειακη Υποστηριξη

Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της

Μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης τα οποία συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Ερευνών (Νόμος 4485/2017)

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών : Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, Αντιπρύτανης ΔΠΘ

 • Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ : κα. Αινίτου Στυλιανή

 • Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Πρόεδρος
 • Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια, Πολιτικών Μηχανικών
 • Ιωάννης Πρατικάκης, Καθηγητής, ΗΜ & ΜΥ
 • Πολυξένη Μάντζου, Καθηγήτρια, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ευάγγελος Βουδριάς, Καθηγητής, Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Στέφανος Κατσαβούνης, Αναπλ. Καθηγητής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μιχαήλ Χρυσομάλλης, Καθηγητής, Νομικής
 • Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ
 • Ελευθέριος Σπυρομήτρος, Αναπλ. Καθηγητής, Οικονομικών Επιστημών
 • Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια, Ελληνικής Φιλολογίας
 • Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια, ΓΦ&ΠΠΧ
 • Θεανώ Καλλινικάκη, Καθηγήτρια, Κοινωνικής Εργασίας
 • Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια, Ιατρικής
 • Μαρία Βεργέτη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ
 • Δήμητρα Ευαγγέλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΤΕΕΠΗ
 • Μαρία Κόφφα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
 • Γεώργιος Μπρούφας, Καθηγητής, Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπλ. Καθηγητής, Δασολογίας και Δ.Π.Φ.Π.
 • Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πολιτικών Μηχανικών
 • Ηλίας Κοσματόπουλος, Καθηγητής, ΗΜ & ΜΥ
 • Αικατερίνη Μπαλτζοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Καθηγητής, Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Θεόκλητος Καρακατσάνης, Επικ . Καθηγητής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Τσαντίνης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Νομικής
 • Παναγιώτης Αντωνίου, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ
 • Θεόδωρος Κουτρούκης, Αναπλ. Καθηγητής, Οικονομικών Επιστημών
 • Ευθύμιος Λαμπρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια, Ελληνικής Φιλολογίας
 • Ηλίας Πετρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ΓΦ&ΠΠΧ
 • Χαράλαμπος Τσαϊρίδης, Επίκ. Καθηγητής, Κοινωνικής Εργασίας
 • Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής, Ιατρικής
 • Αγγελική Ευθυμίου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ
 • Αναστασία Οικονομίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΤΕΕΠΗ
 • Ιωάννης Κουρκουτάς, Αναπλ. Καθηγητής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
 • Ιωάννης Τοκατλίδης, Καθηγητή, Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Απόστολος Κυριαζόπουλος, Αναπλ Καθηγητής, Δασολογίας και Δ.Π.Φ.Π.
 • Μαρία Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Πρόεδρος
 • Ιφιγένεια Κάγκαλου Καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών
 • Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια,Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Ελένη Δούδα Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ
 • Πρατικάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ
 • Καλδούδη Ελένη Καθηγήτρια Ιατρικής
 • Γεώργιος Μπρούφας Αναπλ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Αντιπρόεδρος
 • Αλέξης Ιωαννίδης Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής Τακτικό
 • Βασίλειος Γραμματίκας Επικ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Τακτικό
 • Νικόλαος Κουλούρης Επικ. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής Αναπληρωματικό
 • Κωνσταντίνος Δικαίος Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Αναπληρωματικό

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ

 • 6062010
 • 7332011
 • 7782012
 • 7762013
 • 7562014
 • 9732015
 • 9652016
 • 9192017