ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΟΔΥ

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Ερεύνης» σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του (Ν. 4957/20-07-2022, ΦΕΚ A' 141/21-07-2022).
Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230 και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτή νομική και οικονομική οντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νομική προσωπικότητα, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι διακριτή από τα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ στο οποίο λειτουργεί.
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.
γ. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ, η οποία είναι η αρμόδια διοικητική δομή με αποστολή τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. καθώς και την οικονομική διαχείριση των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
δ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της και έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως εξειδικεύονται στον Ν. 4957/2022, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Οργανισμό και όσες τυχόν μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 233 του Ν. 4957/2022. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν δύναται να ανατίθενται στον Π.Ο.Υ. του Α.Ε.Ι.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της. Εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει αριθμό Σχολών ίσο ή μικρότερο των τριών (3), στην Επιτροπή Ερευνών συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετικά Τμήματα. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.
Κατευθυνσεις

Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Λογιστικη και Διαχειριστικη παρακολουθηση

Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

Εκτελεση αποφασεων Ε.Ε.

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

Γραμματειακη Υποστηριξη

Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τακτικά Μέλη

 • Γεώργιος Μπρούφας Πρόεδρος
 • Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα Καθηγήτρια Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Σπυρομήτρος Ελευθέριος Αν. Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής Τμ. Νομικής, Νομική Σχολή
 • Συλαίος Γεώργιος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
 • Λαμπίρης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Επιστημών Υγείας
 • Μόγιας Αθανάσιος Αν. Καθηγητής Τμ. Παιδαγωγικής Δημοτικής, Εκπαίδευσης Επιστημών Αγωγής
 • Γαλατσίδας Σπύρος Καθηγητής Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημάση Μαρία Καθηγήτρια Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Τσαϊρίδης Χαράλαμπος Επικ. Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Μάλλιου Παρασκευή Καθηγήτρια Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Αυγητίδης Δημήτριος Καθηγητής Τμ. Νομικής, Νομική Σχολή
 • Δημητρακόπουλος Γεώργιος Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή
 • Κουρκουτάς Ιωάννης Καθηγητής Τμ. Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Επιστημών Υγείας
 • Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Επιστημών Αγωγής
 • Σιναπίδου Ευαγγελία Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας