Διαχειριστικη Επαρκεια

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε./Δ.Π.Θ. υπήρξε από τους πρώτους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων ο οποίος κίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του. Το Δεκέμβριο του 2008 με το 27137/5-12-08 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική επάρκεια του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.