Ασφαλιστικές Εισφορές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ισχύει από 01.01.2017, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α) Οι αυτοαπασχολούμενοι που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) σε τρεις (3) εργοδότες και πάνω, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνονται με τον τρόπο που πληρώνονταν έως τις 31/12/2016, δηλαδή με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους, αφού προηγουμένως καταθέσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι: «Υπάγομαι στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, παρέχω υπηρεσίες σε τρεις (3) εργοδότες και πάνω και δεν θα διεκδικήσω τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θράκης από 01.01.2017 και εντεύθεν». 
Β) Οι αυτοαπασχολούμενοι που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) σε έναν ή δύο εργοδότες, υπάγονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 και σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Πληρώ τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή μου στην διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 διότι έχω έως δύο (2) εργοδότες. Αν στη συνέχεια απωλέσω τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής μου στην παραπάνω διάταξη, διότι έχω αποκτήσει τρίτο (3) εργοδότη, υποχρεούμαι άμεσα να το δηλώσω με σχετική υπεύθυνη δήλωση: α) στον ΕΦΚΑ και β) στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ».
Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις Α και Β, θα πρέπει να δηλώνουν και δε ποιο/α έργα (Κωδικό Έργου) συμμετέχουν.
Περαιτέρω, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ. καθώς το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις και δεν υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, από τον Ε.Φ.Κ.Α.,  πως θα απεικονίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση οι αμοιβές αυτών των προσώπων και συνεπώς δεν είναι εφικτή η απόδοση των εισφορών τους.
Επιπλέον, υπάρχουν θέματα φορολογικής  φύσης (ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου εισοδήματος κλπ) στα οποία δεν έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς οι απαραίτητες διευκρινίσεις.
Συνεπώς δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, δυνατότητα πληρωμής των αμειβομένων που εντάσσονται στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (περίπτωση Β), μέχρις ότου ρυθμιστούν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (θα πρέπει να περιμένουν να πληρωθούν με την ολοκλήρωση των ως άνω ρυθμίσεων).
 
Σε συνέχεια  της προηγούμενης ανακοίνωσης μας με ημερομηνία 10/03/2017 και προκειμένου να αποδοθούν οι ακριβείς αναλογούντες ασφαλιστικές εισφορές όσων συμβασιούχων έργου υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (έως 2 εργοδότες), πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ Ασφαλιστική Ενημερότητα ή το Ειδοποιητήριο Πληρωμής Εισφορών του φορέα ασφάλισής τους, αντίστοιχο του σχετικού αναρτημένου.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις κ. Κοτσάνου 2541079453, κ. Μαυρίδου 2531039073.

Α/Α Τίτλος Αρχείο
1 ΥΔ. Ν. 4387
2 Υ.Δ. ΕΦΚΑ έως 2 εργοδότες
3 Υ.Δ. ΕΦΚΑ από 3 εργοδότες και άνω
4 Υπολογισμός Κόστους ΕΦΚΑ
5 Ασφαλιστική Ενημερότητα