0

Οι κανόνες διαχείρισης πολλών από τα παραπάνω έργα, έχουν ως επιλέξιμη δαπάνη τις αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού – οργάνων. Η διάρκεια υλοποίησης των εν λόγω έργων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δυόμιση έτη (Διάρκεια πλήρους απόσβεσης). Οι αποσβέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, ανέρχονται σε ποσοστό 40% για το πρώτο έτος από την ημερομηνία προμήθειας του εξοπλισμού – οργάνων, 40% για το δεύτερο έτος και 20% για το τρίτο έτος αντίστοιχα. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μην καλυφθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποσβέσεις (δυόμιση έτη κατ ελάχιστο,) μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, λόγω της διάρκειας των παραπάνω έργων και της υποχρεωτικής τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών περί προμηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται όπως κατά την υποβολή των εντύπων αποδοχής των έργων προς την Επιτροπή Ερευνών να δηλώνονται από τους Επιστημονικά Υπευθύνους με το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης τα παρακάτω:

 

1. Σε περίπτωση που προκύψει αναπόσβεστη αξία εξοπλισμού, δεσμεύεστε να την καλύψετε από κάποιο άλλο έργο; □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ Εάν, ΝΑΙ παρακαλώ υποδείξτε το έργο ________________

2. Εάν ΟΧΙ παρακαλώ υποδείξτε εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης _______________________________

 

Επιπλέον για όσα έργα έχει ήδη αποδεχθεί η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θράκης πρέπει να αιτηθεί από τους Ε.Υ. η υποβολή της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης.