[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΕ81975, ΠΔΕ2017, ΕΥ: Φ. Μάρης) για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

0

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΕ81975, ΠΔΕ2017, ΕΥ: Φ. Μάρης) για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

[5977/20-03-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΕ81975, ΠΔΕ2017, ΕΥ: Φ. Μάρης) για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ [Π/Υ:27.710,36 Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: €6.650,49) ]

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛKE Δ.Π.Θ.)
Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.  (Π.Δ.432/81, ΥΑ/Β1/819/88, ΚΥΑ/679/22.08.96, N.4485/2017)
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.: Υπηρεσίες Τριτοβάθμιες Εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85421000)
Στοιχεία Α.Α.: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.Θ.Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67132   ΞΑΝΘΗ

τηλ.: 25410-79440 – Φαξ.: 25410-79454

email: rc@duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr

Είδος Διαγωνισμού: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Δημόσιος  Συνοπτικός  Διαγωνισμός
Τύπος: Προμήθεια αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών
Τίτλος Διαγωνισμού: Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
Κωδικοί CPV των προς προμήθεια ειδών: 44411300-7, 44221000-5, 44421500-2, 39812500-2, 44191300-8, 44111400-5
Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 27.710,36
Φ.Π.Α. Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: €6.650,49)
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωδικός έργου Ε.Λ.K.E./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-81975
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης/Χωροταξικό MIS: 2017ΣΕ14600031 / 01 41
Κωδικός ΣΑΕ:   E146 (Α.Π. 114780/20.10.2017)
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Φώτιος Μάρης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., Αναπλ. Πρύτανη, email: fmaris@civil.duth.gr
Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για (i) έγκριση  της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού, και (ii) επαναδημοσίευσης της διακήρυξης ·      30275/21.12.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002484979)·      5968/20-03-2018
Απόφαση έγκρισης  της διενέργειας & διακήρυξης (i) του ΑΡΧΙΚΟΥ και (ii) του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ δημόσιου διαγωνισμού ·        Α.Π. 26750/24.11.2017·        Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 393/22-11-2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Δ.Π.Θ.
Απόφαση έγκρισης  της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) δημόσιου διαγωνισμού ·        Α.Π. 3569/26.02.2018·        Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 396/2018  της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Δ.Π.Θ.
Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  ανά ομάδα ειδών
Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.) 26/4/2018, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, Πόλη: Ξάνθη, αίθουσα: Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ ΔΠΘ, Κτίριο 4, Όροφος 3, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79410Κωδικοί NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)NUTS 1: GR1   (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα)

NUTS 2: GR11 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη)

NUTS 3: GR112 (Νομός: Ξάνθης)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών:Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι: 25/4/2018, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 13:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Γραφείο Πρωτοκόλλου  ΕΛΚΕ ΔΠΘΒασ. Σοφίας 1267132, ΞάνθηΚτίριο 4, Όροφος 3

 

 

 

Σχετικά Αρχεία