4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

0

4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Δημοσιεύτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), η πρόσκληση με τίτλο «4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 9.250.000,00€ και η διάρκεια των Έργων δύναται να κυμαίνεται από 18 έως 24 μήνες.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://portal.hfri.gr/ από 14/05/2024 έως 20/06/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://www.elidek.gr/call/4th-call-postdoctoral-researchers και επίσης έχει δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://gsri.gov.gr/