Καταχωρήσεις ανά μήνα: Μάρτιος 2019

0 comment

(ΚΕ 81854, Α.Π. 30191/2018)…

Πρόσκληση 30191/11-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Eπανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η...

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 184/2019)…

Πρόσκληση 184/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΓΖΚ46ΨΖΥ1-ΥΘΒ (958 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 183/2019)…

Πρόσκληση 183/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΕΠΤ46ΨΖΥ1-ΥΔΒ (962 kB)

Read More
0 comment

Ενημέρωση για τα ερευνητικά…

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων τις ανοιχτές προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν επιλέγοντας τον αντ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 198/2019)…

Πρόσκληση 198/08-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΗ0Ο46ΨΖΥ1-94Χ (890 kB)

Read More
0 comment

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για…

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 743/14-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤ..

Read More
0 comment

Πρόγραμμα PRIMA - Partnership…

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2019 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/12/20..

Read More
0 comment

(Α.Π.:923/16-01-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 1086/17-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤ..

Read More
0 comment

(A.Π. 1083/17-01-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82200, Α.Π. 1130/2019)…

Αφορά την 31917/21-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΦΗ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 1131/2019)…

Πρόσκληση 1131/17-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82157, Α.Π. 1138/2019)…

Αφορά την 27462/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΜ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 1143/2019)…

Αφορά την 28052/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΑΜ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 1156/2019)…

Αφορά την 26652/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω5Ν346ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 1158/2019)…

Πρόσκληση 1158/17-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Θ8Δ46ΨΖΥ1-ΦΡ0 (742 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1181/2019)…

Αφορά την 29637/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ4Π46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1177/2019)…

Αφορά την 29638/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΠΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(A.Π. 1372/18-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 1374/18-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 1781/22-1-2019) Ανακοίνωση “Απευθείας”…

(Α.Π.: 1781/22-1-2019) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική», ΚΕ-82214», π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 1624/2019)…

Πρόσκληση 1624/22-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΙ2Ρ46ΨΖΥ1-ΞΦΖ (867 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 2248/25-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος κα..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82020, Α.Π. 2264/2019)…

Αφορά την 17510/23-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΒΔΓ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 2263/2019)…

Αφορά την 20842/13-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΡΨ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82206, Α.Π. 2297/2019)…

Πρόσκληση 2297/25-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30. Σχετικά Αρχεία ΨΓ4Τ46ΨΖΥ1-ΣΑ4 (899 kB)

Read More
0 comment

Οι κανόνες διαχείρισης πολλών από τα παραπάνω έργα, έχουν ως επιλέξιμη δαπάνη τις αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού – οργάνων. Η δ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 2363/28-01-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 2474/29-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020» του Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 2919/2019)…

Πρόσκληση 2919/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΔ946ΨΖΥ1-0ΔΕ (657 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 2960/2019)…

Πρόσκληση 2960/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82219, Α.Π. 3256/2019)…

Αφορά την 29639/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω15Φ46ΨΖΥ1-Ε5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3896/2019)…

Αφορά την 29345/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΞΗ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 4050/2019)…

Πρόσκληση 4050/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΒΒ946ΨΖΥ1-3Χ6 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 4204/2019)…

Πρόσκληση 4204/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 2866/2019)…

Αφορά την 28057/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΖΓ246ΨΖΥ1-Ρ9..

Read More
0 comment

(Α.Π.4289/08-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82221, Α.Π. 4567/2019)…

Πρόσκληση 4567/13-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΠΩ46ΨΖΥ1-ΥΥΝ (882 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 4817/2019)…

Πρόσκληση 4817/14-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 7Ζ4Ξ46ΨΖΥ1-ΥΧΠ (785 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82197, Α.Π.4712/2019) Πρόσκληση…

Πρόσκληση 4712/14-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 7Μ6Γ46ΨΖΥ1-26Ε (871 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 5078/2019)…

Πρόσκληση 5078/18-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΙΡΘ46ΨΖΥ1-ΡΣ8 (869 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 5245/2019)…

Αφορά την 31111/18-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ρ8646ΨΖΥ1-Β1..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5267/18-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5448/19-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SyntheticBiologyin MBG – Fromomicstechnologiestogenomicengineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020» του Προγρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 5615/2019)…

Πρόσκληση 5615/20-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ω7Λ46ΨΖΥ1-ΑΞ5 (933 kB)

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 25/02/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 6177/2019)…

Πρόσκληση 6177/21-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 65ΙΠ46ΨΖΥ1-Ψ45 (869 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 6160/21-02-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
  • English