Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 6, 2019

0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3896/2019)…

Αφορά την 29345/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΞΗ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82179, Α.Π. 7998/2019)…

Πρόσκληση 7998/06-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω5Ω046ΨΖΥ1-0ΝΛ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82038, Α.Π. 8009/2019)…

Πρόσκληση 8009/06-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 91ΔΒ46ΨΖΥ1-Λ5Τ (927 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 8048/2019)…

Πρόσκληση 8048/06-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 677Ρ46ΨΖΥ1-Χ41 (956 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 8103/2019)…

Αφορά την 183/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΒΚ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

Α.Π. 19081/6-6-2019 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 19048/06-06-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λα..

Read More