Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 4, 2019

0 comment

(ΚΕ 82219, Α.Π. 3256/2019)…

Αφορά την 29639/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω15Φ46ΨΖΥ1-Ε5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 7500/2019)…

Πρόσκληση 7500/04-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΘΑΨ46ΨΖΥ1-ΨΒΛ (878 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 7735/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Φ6346ΨΖΥ1-ΩΥΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 7736/2019)…

Αφορά την 1624/22-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΧΛΠ46ΨΖΥ1-1..

Read More