Υποβολή παραστατικών δαπανών στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου.

0

Υποβολή παραστατικών δαπανών στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου.

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ στη συνεδρίαση με αριθμό 512/30.08.2023, αφού έλαβε υπόψη το παραπάνω σχετικό έγγραφο, που αφορά στην εμπρόθεσμη υποβολή των μηνιαίων δημοσιονομικών αναφορών προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. (ΠΔ 80/05.08.2015), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 237 του ν. 4957/2022, αποφάσισε όπως όλα τα παραστατικά δαπανών για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, που έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, υποβάλλονται συνοδευόμενα από το αντίστοιχο αίτημα πληρωμής, το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα έκδοσης τους, ασχέτως εάν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για την εξόφληση τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

 Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας

Αντιπρύτανης ΔΠΘ

Σχετικά Αρχεία