Το ΕΣΠΑ στο Δ.Π.Θ.

0

Το ΕΣΠΑ στο Δ.Π.Θ.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΔΠΘ συμμετέχει ενεργά σε κάθε στάδιο του ΕΣΠΑ και αναλαμβάνει πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης υποστήριξης των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών του.