Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

0

Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

 

Στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας COVID 19, επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. οφείλουν αφενός να προασπίσουν τη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και κανόνες ασφάλειας και αφετέρου να διασφαλίσουν την ασφαλή διενέργεια των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών λειτουργιών. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν αποκλειστικά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση (άδειες χρήσης πλατφορμών, web-καμερών) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης . Με τις εν λόγω άδειες λογισμικού το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση:

Να παρέχει σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως του αριθμού τους, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Να καλύψει έμμεσα τις ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους όσον αφορά τα συστήματα παροχής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς η κάλυψη αυτή θα επιβαρύνει τον πάροχο των αδειών χρήσης της πλατφόρμας.

• Να μπορεί να παρέχει διαλέξεις σε μεγάλα ακροατήρια όπως είναι αυτά των μαθημάτων γενικής κατεύθυνσης των πρώτων ετών φοίτησης.

• Να παρέχει σε όλους τους διδάσκοντες και φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια εμπλουτισμένη και διαδραστική εμπειρία εκμάθησης.

• Να προσφέρει υποδομές εικονικού εργαστηρίου κατά την σύγχρονη διδασκαλία για πληθώρα μαθημάτων.

• Να εξασφαλίσει ομοιόμορφα και σε κεντρικό επίπεδο, την συμμόρφωση της σύγχρονής εκπαιδευτικής διαδικασίας στις κείμενες διατάξεις του νόμου και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Σχετικά Αρχεία