Τι είναι το Horizon 2020;

0

Τι είναι το Horizon 2020;

Τι είναι το Horizon 2020;

Το H2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θα είναι ανοιχτό από το 2014 έως το 2020, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από €70 δισεκατομμύρια. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Τι είναι νέο στο H2020;

Το Η2020 αποτελεί ένα ενιαίο πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/πρωτοβουλίες (FP7, CIP, EIT). Ενισχύει περισσότερο την καινοτομία, από την έρευνα σ’ ένα ευρύ φάσμα μέχρι και την παραγωγή προϊόντων και το εμπόριο. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές της καινοτομίας (τεχνολογική, μη τεχνολογική οργάνωση, κοινωνική καινοτομία, κλπ) και εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρώπης (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά). Παρέχει απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτές. Επίσης, περιλαμβάνει νέα μέσα χρηματοδότησης (π.χ. βραβεία επιβράβευσης και κινήτρου) και υποστηρίζει ειδικές δράσεις σε τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Παρέχει τέλος νέα οικονομικά μέσα όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια χρηματοδότηση, κλπ).

Ποιες είναι οι Προτεραιότητες του H2020;

1. Άριστη Επιστήμη (Excellent Science)

Το H2020 θα αυξήσει το επίπεδο της αριστείας στην επιστημονική βάση της Ευρώπης και θα καθορίσει μια σταθερή ροή έρευνας παγκόσμιας κλάσης, για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υποστηρίξει τις καλύτερες ιδέες, θα αναπτύξει το ταλέντο στην Ευρώπη, θα παρέχει στους ερευνητές πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές πρώτης προτεραιότητας, και θα συμβάλλει στο να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για τους καλύτερους ερευνητές του κόσμου. Συγκεκριμένα, κάτω από τη συγκεκριμένη προτεραιότητα θα:

– Υποστηριχθούν οι περισσότερο δημιουργικοί και ταλαντούχοι ερευνητές και οι ομάδες τους, ώστε να διενεργήσουν κορυφαία έρευνα υψηλής ποιότητας, χτίζοντας επάνω στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

– Χρηματοδοτηθεί συνεργατική έρευνα ώστε να προκύψουν νέα και υποσχόμενα πεδία έρευνας και καινοτομίας, μέσω της υποστήριξης για Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET).

– Προσφέρει στους ερευνητές άριστες ευκαιρίας εκπαίδευσης και ανάπτυξης καριέρας μέσω των δράσεων Marie Sklodowska-Curie.

– Εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη κατέχει ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών  υποδομών), στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι ερευνητές από την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν.

2. Βιομηχανική υπεροχή (Competitive Industries)

Η Βιομηχανική Υπεροχή στοχεύει στη διαμόρφωση της Ευρώπης ως έναν τόπο περισσότερο ελκυστικό για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, προωθώντας δράσεις όπου οι επιχειρήσεις χαράσσουν την πορεία. Θα παρέχει ισχυρές επενδύσεις σε βιομηχανικές τεχνολογίες-κλειδιά, θα μεγιστοποιήσει το αναπτυξιακό δυναμικό των Ευρωπαϊκών εταιρειών με επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης και θα βοηθήσει καινοτόμες ΜμΕ να μεταμορφωθούν σε παγκόσμιους ηγέτες. Συγκεκριμένα, κάτω από τη συγκεκριμένη προτεραιότητα θα:

– Δομηθεί η ηγεσία στις βιομηχανικές τεχνολογίες με δέσμευση στη στήριξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, νανοτεχνολογιών, εξελιγμένων υλικών, βιοτεχνολογίας, διαστήματος, εξελιγμένης παραγωγής και επεξεργασίας, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθούν συνδυασμένες δράσεις που θα συλλάβουν τα αθροιστικά πλεονεκτήματα από τη διασύνδεση διαφόρων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

– Διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου.

– Υποστηριχθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η καινοτομία στις ΜμΕ.

3. Κοινωνικές προκλήσεις (Tackling Societal Challenges)

Το H2020 αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 και απαντά σε μεγάλες ανησυχίες που εκφράζονται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια προσέγγιση βασισμένη σε αυτές τις προκλήσεις θα επιφέρει σύγκλιση πηγών και γνώσης από διάφορα πεδία, τεχνολογίες, και επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Θα καλύψει δράσεις από την έρευνα στην αγορά με μια νέα εστίαση σε δράσεις καινοτομίας, όπως πιλοτικές εφαρμογές και διάχυση αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τις δημόσιες συμβάσεις και την υιοθέτηση από την αγορά. Θα συμπεριλάβει τη δημιουργία δεσμών με τις δράσεις των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (EIP). Η χρηματοδότηση θα εστιαστεί στις παρακάτω προκλήσεις:

– Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευ-ζην

– Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και βιοοικονομία.

– Ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.

– Έξυπνη, πράσινη και διασυνδεδεμένη μεταφορά.

– Δράση υπέρ του κλίματος, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών.

– Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – κοινωνίες δίχως αποκλεισμούς, καινοτόμες, που αντικατοπτρίζουν τους πολίτες.

– Ασφαλείς κοινωνίες – προστασία της ελευθερίας και ασφάλεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της.

Υλικό Παρουσιάσεων του προγράμματος «Horizon Europe 2021-2027»

Περισσότερες Πληροφορίες