Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2846/ΑΜΘ48 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

0

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2846/ΑΜΘ48 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» για την Δράση 1Β.1.1 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Ερευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.Η παρούσα πρόσκληση συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 €.
Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις,είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, ή με τα ερευνητικά τους τμήματα.Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:
– ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
– Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
– Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
– Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:
-Καινοτομία,
-Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
-Πειραματική ανάπτυξη,
και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
27.11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
62.01.2 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων
72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132  Κομοτηνή, από τις 03.07.2018 (και ώρα 13:00) έως τις 04.09.2018 (και ώρα 15:00). Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/362-prosklisi-yp-arithm-2846-amth48