Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

0

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Η ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
(α) η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, και (β) η υλοποίηση ερευνητικών έργων με υψηλό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την οικονομία και την κοινωνία. Με την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου αναμένεται η εδραίωση των Πανεπιστημίων της χώρας ως κόμβων αριστείας και καινοτομίας. Για τον λόγο αυτόν, τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα («Ερευνητικές Προτάσεις») θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν αντικείμενο ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν επιστημονική απήχηση και να πληρούν τα κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές μεταξύ τους
δράσεις ως εξής:
-Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές» και
-Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.».

ΔΡΑΣΗ Ι – ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Η Δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση της υλοποίησης ερευνητικών έργων από ομάδες μεταδιδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών των Α.Ε.Ι. ή/και υποψηφίων διδακτόρων και έκτακτου προσωπικού. Ειδικότερα η Δράση I αποσκοπεί στην προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ιδίως στοχεύει στην ενίσχυση της δραστηριότητας επιστημόνων που βρίσκονται στις αρχικές φάσεις της ερευνητικής τους πορείας, κι έχει ως πρόθεση τη διεύρυνση της ρεαλιστικής προοπτικής ερευνητικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερο πλήθος φερέλπιδων
επιστημόνων. Η χρηματοδότηση της ερευνητικής τους προσπάθειας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της επισφαλούς σταδιοδρομίας των πρωτόπειρων, ιδίως, ερευνητών και στην συγκράτηση των επιστημονικού αυτού δυναμικού στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Για τη Δράση αυτή θα πρέπει να οριστεί ένας/μία μεταδιδάκτορας/ μεταδιδακτορικός ερευνητής ως Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του έργου.
Στην ομάδα έργου δύναται να συμμετέχει και ένα Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη, προερχόμενο από συναφές, με το φυσικό αντικείμενο ερευνητικού έργου, Τμήμα του ΑΕΙ. Κάθε μέλος της ομάδας έργου συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, εξαιρουμένου του Επόπτη Μέλους ΔΕΠ που δύναται να συμμετέχει και στη Δράση ΙΙ. Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31η/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης κατά το μέγιστο έως τότε.

ΔΡΑΣΗ II – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ι.
Στόχος της Δράσης αυτής είναι η χρηματοδότηση της υλοποίησης ερευνητικών προτάσεων που θα υποβληθούν από συμπράξεις Α.Ε.Ι.

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με έμφαση στην συνεργασία μεταξύ ερευνητών διαφορετικών πανεπιστημίων.
Οι συμπράξεις θα αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά Α.Ε.Ι. εκπροσωπούμενα από τους οικείους Ε.Λ.Κ.Ε. Η κάθε Ομάδα Ερευνητών θα περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και τουλάχιστον έναν Υποψήφιο Διδάκτορα. Για τη Δράση αυτή θα πρέπει να
οριστούν ένας Συντονιστής Έργου, καθώς και ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην ενότητα 7.2. «ΔΡΑΣΗ II – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ι.» της παρούσας.
Κάθε μέλος της ομάδας έργου δύναται να συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, εξαιρούμενου του Επόπτη Μέλους ΔΕΠ που δύναται να συμμετέχει και στη Δράση Ι. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη δύναται να έχει μια συμμετοχή ανά δράση.

Για τη δημιουργία σύμπραξης μεταξύ των Ε.Λ.Κ..Ε διαφορετικών Α.Ε.Ι. απαιτείται η σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας.

Τον ρόλο του Συντονιστή Φορέα αναλαμβάνει o Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ο οποίος είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και συνολική διαχείριση της πρότασης – έργου τους. Ο Συντονιστής Φορέας είναι υπεύθυνος τόσο για την επικοινωνία με την ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., όσο και για τη συνεχή ενημέρωση των εταίρων του. Ο Συντονιστής Φορέας, μέσω του Συντονιστή του έργου υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) εκ μέρους της σύμπραξης. Ο Συντονιστής έργου ανήκει στην ομάδα έργου και έχει μόνιμη εργασιακή σχέση με τον Συντονιστή Φορέα. Ο Συντονιστής του έργου υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης στο ΠΣ εκ μέρους της σύμπραξης.

Επιπροσθέτως για τις ανάγκες επιστημονικής παρακολούθησης του έργου ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου (ΕΥ) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. .Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος απαιτείται να διαθέτει εμπειρία στην επίβλεψη και το συντονισμό ερευνητικών έργων και επιστημονική γνώση της θεματικής περιοχής του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου συνεργάζεται με τον Συντονιστή Έργου (φυσικό πρόσωπο), ενώ είναι δυνατόν τα δύο αυτά φυσικά πρόσωπα να ταυτίζονται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ:
-Κάθε μέλος της ομάδας έργου συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης ανά δράση, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνολικά στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρείται το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη.
-Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που θα υποβληθούν από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο του έργου.
-Και για τις δύο (2) δράσεις, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθούν για το 100% (RRF budget) των επιλέξιμων δαπανών έως του ποσού που ορίζεται για κάθε δράση. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από πόρους του ΠΔΕ. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπολογίζεται και να αναγράφεται διακριτά το επιπρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ κατά την υποβολή του προτεινόμενου προϋπολογισμού από τους δυνητικούς δικαιούχους.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των προτάσεων σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 80.640.000 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 (RRF budget) και το Εθνικό ΠΔΕ. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός ανά δράση διαχωρίζεται ως εξής:
-Για τη Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές»: RRF budget ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ για την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 1.200.000 ευρώ.
-Για τη Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.» RRF budget ποσό ύψους 62.000.000 ευρώ και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ για την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 7.440.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβών προσωπικού, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδιών, δαπάνες διάχυσης, καθώς και έμμεσες δαπάνες.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου στην ιστοσελίδα https://trustyourstars.minedu.gov.gr ορίζεται η 24η /04/2024 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία τη 10η /06/2024 και ώρα 16:00.