Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης
Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης
Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016