Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED III JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR «European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις Φορέας:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιχειρησιακό πρόγραμμα:Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις Περιοχή υλοποίησης:’Ολη η Eπικράτεια Προϋπολογισμός (€):500.000,00 € Έναρξη Ισχύος:28/11/2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:16/01/2017

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III ανακοινώθηκε, την 14η Νοεμβρίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Γερμανία, Εσθονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ταϊβάν, Καναδάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

  •        Regenerative medicine
  •        Diagnostics
  •        Targeted delivery systems

Στόχοι της  προκήρυξης είναι:

  •        Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής,
  •        Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις ως άνω βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η 16η Ιανουαρίου 2017 (17:00, CET). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 9η Ιουνίου 2017 (17:00, CEST). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα(https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017) ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2016. Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το ανώτερο ποσό των 100.000€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν΄αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/