Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017)

0

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017)

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε την 5η  Δεκεμβρίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία. Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός  από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 1.000.000,00 € . Το ποσό  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€ ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής, σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους (Guidelines) της Ευρωπαϊκής προκήρυξης  που αφορά στην Ελλάδα. Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος  υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2017
Οι προτάσεις  θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα  έγγραφα (Guidelines, Call Text κ.λπ. ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης.Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Το θέμα  της προκήρυξης που έχει συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι: “Translational research on rare cancers”.
Στόχοι της προκήρυξης είναι:
-Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.
-Development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.
-Implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts.
Η διαδικασία επιλογής  σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει 2 στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η  6η Φεβρουαρίου  2018 (16:00, CET). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων που πέρασαν επιτυχώς το 1ο στάδιο είναι η 30η Μαΐου 2018 (16:00, CEST). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ορίζεται η  5η Δεκεμβρίου 2017 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: (http://transcan.cbim.it/)

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν  να αναζητηθούν στους  παρακάτω συνδέσμους :
http://www.transcanfp7.eu/index.php/calls/fourth-joint-transnational-call-jtc-2017.html και
http://www.transcanfp7.eu/index.php/news/news-update/

Σχετικά Αρχεία