Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) for «European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine»

0

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) for «European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine»

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III ανακοινώθηκε, την 14η Νοεμβρίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ταϊβάν, Τουρκία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική συμμετοχή της Ελλάδας στην προκήρυξη ανέρχεται στα 600 χιλ. ευρώ. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:
-Regenerative medicine
-Diagnostics
-Targeted delivery systems.
Τα καλυπτόμενα ερευνητικά πεδία της εν λόγω θεματικής περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Στόχοι της  προκήρυξης είναι:
-Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής,
-Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις ως άνω βασικούς θεματικούς τομείς.
Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.  Το ποσό  των 600.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€,  ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€  ανά συμμετοχή τους ως συντονιστής,  σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους (Guidelines) που αφορά στην Ελλάδα.
Στο παραπάνω πλαίσιο οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει,  ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον σύνδεσμο https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2018 που θα ενεργοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2017.
Η επιλογή αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (Guidelines, Call Text κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Tα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια:
α) Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές αφενός πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αφετέρου επιλεγούν στο πρώτο στάδιο,
β) θα κληθούν οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η 16η Ιανουαρίου 2018 (17:00, CET).
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 30η Μαΐου 2018 (17:00, CEST).
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.euronanomed.net/joint-calls/9th-joint-call-2018/.

Σχετικά Αρχεία