Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS

Στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS ανακοινώθηκε από την 20η Ιουλίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων, καινοτομικού χαρακτήρα, μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Αυστρία, Ρουμανία. Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ. Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων από τουλάχιστον δύο χώρες (οπωσδήποτε Ελλάδα, Ρωσία). Οι προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα μία ελληνική επιχείρηση. Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και ερευνητικών φορέων είναι αυτονόητη. Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό  ποσό των 100.000 € ανά πρόταση (εφόσον υπάρχει ελληνική συμμετοχή). Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2017

Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης για την ελληνική πλευρά σύμφωνα με την RIS3 είναι οι ακόλουθες:
1) Agrofood
2) Life sciences & Health – Medicine
3) ICT
4) Energy
5) Environment & sustainable growth – climate change
6) Transports & Logistics
7) Materials – Constructions
8) Culture – Tourism – Cultural & Creative Industries.

Οι προτάσεις  θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (Guide for Applicants, Call Announcement, Terms of Reference κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας από 24 έως 36 μηνών. Η διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει σε ένα στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων (δεν θα υπάρξει στάδιο προκαταρκτικών προτάσεων).
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2017 (15:00, CEST).
Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις καθώς και οι θεματικοί τομείς και οι προϋποθέσεις για τους εταίρους των άλλων χωρών μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://eranet-rus.eu/en/196.php όπου υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα έγγραφα:
1)Call Announcement
2)Guide for Applicants
3)Terms of Reference.