Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

0

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).
Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής:
1)Αγροδιατροφή
-Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής
-Μείωση εισροών/ Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
-Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς παραγωγής
-Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς παραγωγής
-Διατροφή και υγεία
-Ασφάλεια τροφίμων
-Τεχνολογίες μεταποίησης
-Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
2)Ενέργεια
-Ενεργειακή Αποδοτικότητα
-Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ
-Ενέργεια σε συνδυασμό με τον Αγροτικό τομέα και το Περιβάλλον
-Αποθήκευση Ενέργειας
-Τεχνολογίες Υδρογόνου
-Τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων
-Ορυκτά καύσιμα -Μείωση Επιπτώσεων
3)Περιβάλλον
-Στερεά αστικά Απορρίμματα
-Διαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων
-Διαχείριση βιομηχανικών, και τοξικών αποβλήτων
-Διαχείριση ελαστικών
-Διαχείριση Υγρών αποβλήτων
-Αντιρρύπανση/απορρύπανση. Αποκατάσταση εδαφών παράκτιων και υπογείων υδάτων
-Ατμοσφαιρική Ρύπανση
-Προστασία βιοποικιλότητας σε περιοχές τουριστικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος
-Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές
-Δημιουργία πρότυπων κέντρων /μετρήσεων, Οικοσυστημική προσέγγιση βιώσιμης Ανάπτυξης – Περιβαλλοντικοί Δείκτες/Μελέτες
4)Μεταφορές
-Ενίσχυση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών κι εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας
-Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
-Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές
-Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων
5)Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
-Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών
-Διαδίκτυο του μέλλοντος
-ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες
-Ρομποτική
-Εργοστάσια του Μέλλοντος
-Εξαρτήματα και συστήματα
6)Πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs) για τη συντήρηση και προστασία των τεχνουργημάτων, των γλυπτών και των μνημείων.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014–2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση». Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» ανέρχεται σε 10.000.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (Δημόσια Δαπάνη). Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο, από την ελληνική πλευρά, μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας-Κίνας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 6/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30/03/2018 και ώρα 16:00.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στη δράση έως και την 28/03/2018 και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:
-Όλγα Γρηγόρα, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων,
τηλέφωνο (+30) 2131300098, email: o.grigora@gsrt.gr
-Γεωργία Κρανά, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων,
τηλέφωνο (+30) 2131300099, email: gkr@gsrt.gr