Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πάντειου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στην 4η συνεδρίασή της, στις 29/10/2020 ενέκρινε την κατάρτιση και
δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (2) νέων μελών προερχόμενα κατά προτεραιότητα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πάντειου Πανεπιστημίου που είχε συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ 89/3-8-2018 Απόφαση της Πρυτάνεως και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας.

Σχετικά Αρχεία