Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, με την υπ΄ αριθμ. 5/29-05-2018 Απόφαση τους στην 62η Τακτική Συνεδρίαση, ενέκριναν την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σχετικά Αρχεία